Festival principles

[Scroll down for English]

Haluamme luoda kaikille mahdollisimman mukavan festivaalin ja turvallisen tilan. TQF on tilaisuus pitää lomaa arjesta, tavata uusia ihmisiä ja viettää aikaa leppoisasti hyväksyvässä ja avoimessa ilmapiirissä. Tervetuloa tekemään festivaalista meidän kaikkien näköinen!

MITÄ QUEERFEMINISMI ON MEILLE?

Queer(feminismi) on sortavien rakenteiden purkamista ja uhmaamista. Erilaiset yhteiskunnassa vallitsevat jokapäiväiset käytännöt, esimerkiksi kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sekä hetero- ja cis-oletukset, ovat pohjimmiltaan väkivaltaisia rakenteita, jotka haluamme romuttaa. Lisäksi muun muassa ruumiin kokoon ja ihonväriin tai ruumiin ja mielen toimintakykyyn liittyvät oletukset sekä ihmissuhteisiin liittyvä normatiivisuus rajoittavat ja toiseuttavat niitä, jotka eivät sovi normeihin. Kaikkia näitä rakenteita queerpolitiikka pyrkii purkamaan.

Queer(feminismi) on päivittäistä poliittista taistelua. Queer haluaa tehdä tilaa marginalisoiduille ryhmille tekojen ja toiminnan avulla. Näiden tekojen ei tarvitse aina olla suurieleisiä – jo kaupassa käynti omana itsenään voi olla yhteiskunnan normeihin sopimattomille poliittinen teko. Tarkoitus ei ole rakentaa uusia valtarakenteita vaan pyrkiä romuttamaan ne kaikessa toiminnassa.

Queer muodostaa yhteisön, joka on toimijoidensa summa. Queer on tapa olla yhteiskunnassa: muodostaa perhe-, rakkaus- ja kiintymyssuhteita ja välittää toisista itse valitsemillaan tavoilla. Meille queeryhteisö tarkoittaa pehmeää ja pörheää inklusiivisuutta, mikä merkitsee uusien ihmisten kohtaamista avoimesti ja radikaalin lempeästi. Uskomme rakkauteen ja otamme vallan määritellä se itse omista lähtökohdistamme käsin.

MIKSI JA KENELLE TEEMME FESTIVAALIA?

Tietojen, tunteiden ja taitojen jakaminen. Meillä jokaisella on omalla elämänpolullamme kertyneitä tietoja ja kokemuksia, joita voimme jakaa ja oppia toisiltamme. Kaikki osallistujat tekevät TQF:n!

Kenelle festivaali on suunnattu?

TQF on suunnattu kaikille queerfeministisestä toiminnasta kiinnostuneille sukupuolesta, sukupuolettomuudesta, uskonnosta, ihonväristä ja toimintakyvystä riippumatta. 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Suosimme tilavalinnoissamme esteettömiä ja saavutettavia tiloja. Haluamme, että festivaali on mahdollisimman avoin ja inklusiivinen kaikille yksilöllisestä toimintakyvystä riippumatta.

Aina ei tarvitse jaksaa tai pystyä parantamaan maailmaa aktiivisesti. Joskus tärkeintä aktivismia voi olla huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. TQF:ään voi osallistua ilman velvoitteita: halutessaan viikonlopun voi viettää esimerkiksi tapahtumapaikoilla hengailemalla tai osallistua vain yhteen tapahtumaan tai työpajaan.

Mikäli jokin esteettömyyteen tai saavutettavuuteen liittyvä asia askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä tapahtuman järjestäjiin esimerkiksi sähköpostin välityksellä tamperequeerfestival@gmail.com!

Turvallisemman tilan politiikka

Kaikissa TQF:n tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan politiikkaa eli periaatteita, joiden tarkoituksena on luoda tiloista turvallisempia toimintaan osallistuville. Näitä periaatteita ovat muun muassa jokaisen kokemuksen kunnioittaminen, tilan antaminen jokaiselle ja pyrkimys välttää oletusten tekemistä. Häiritseväksi koettu käytös lopetetaan pyydettäessä.

Tapahtuman aikana koetusta häirinnästä voi ilmoittaa tapahtuman järjestäjille. Häirintään puututaan.

Varainhankinta

TQF järjestetään vapaaehtoispohjalta, eikä festivaalilla tehdä voittoa. Haluamme, että tapahtumamme ovat osallistujille ilmaisia tai lähes ilmaisia. Tilojen vuokraamisen, esiintyjien ja työpajojen pitäjien matkakorvausten sekä muiden kulujen kattamiseksi olemme hakeneet erilaisia projektitukia ja tehneet myös itse varainkeruuta muun muassa kangasmerkki- ja ruokamyynnillä. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus lahjoittaa vapaaehtoinen kolehti tapahtuman kulujen kattamiseksi tapahtuman aikana.
Sortavien rakenteiden ja hierarkioiden jatkuva purkaminen on kovaa työtä. Tiedostamme, että yllä luetellut ideaalit ovat vaativia, emmekä parhaasta yrityksestämme huolimatta pysty toteuttamaan niitä täydellisesti. Queer on myös prosessi – emme tule valmiiksi, mutta pyrimme kehittämään itseämme tietoisesti entistä paremmiksi ja solidaarisemmiksi toimijoiksi.
Queer on ääntä, joka helisee valtavirran korvissa.

Queer on hälyä, josta ei koskaan tule musiikkia!

Queer on poliittinen ideologia. Queer on tekoja ja toimintaa!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ <


Our aim is to provide an inspiring festival and a safe place for all. We hope TQF to be an opportunity to have a break from the everyday life and to meet new interesting people in an accepting and laid-back atmosphere. Let’s make our festival look like its wonderful participants!

WHAT DOES QUEER FEMINISM MEAN TO US?

Queer (feminism) dismantles and defies oppressive structures. Many different societal norms and customs, the binary gender system and the default identity being heterosexual and cisgender for example, are in essence violent structures, which we want to smash. In addition assumptions based on body size and skin color or on physical and mental ability as well as relationship normativity limit and other those, who don’t fit the norms. Queer politics strives to dismantle all of these structures.  

Queer (feminism) is a daily battle.  Queer wants to make room for marginalized groups by doing and acting. These actions don’t need to be grand gestures – even going to the store as yourself can be a political act when you don’t fit the societal norms. The aim is not to build new power structures but to dismantle them in all activity. 

Queer forms a community that is the sum of its participants. Queer is a way of being in society: forming families and bonds of love and affection and caring for and about others in ways of your own choosing. For us a queer community is about soft and fluffy inclusiveness, which means being open and radically gentle to new people. We believe in love and take the power to define it for ourselves from our own perspectives. 
WHY AND FOR WHOM ARE WE ORGANIZING THIS FESTIVAL?

Sharing knowledge, feelings and skills. 

We have all accumulated different knowledge and skills during our lives. We all know things we can share and teach each other. Every participant is a part of making TQF!

For whom is the festival?

TQF is for everyone who is interested in queer feminist activity regardless of gender, genderlessness, religion, skin color or ability. 

Accessibility

We have chosen our venues based on accessibility. We want our festival to be as open and inclusive as possible for everyone regardless of individual mobility and ability. 

You don’t always need to be able to be actively making the world a better place. Sometimes, the most important activism is to take care of yourself and your own well-being. You can take part in TQF without any obligations: if you want, you can spend the weekend for example by hanging out at the venues or participate in only one event or workshop.

If you have any questions about accessibility, don’t be afraid to contact the organizers! You can do this by email at tamperequeerfestival@gmail.com

Safer space policy

Safer space policy and principles are followed during the whole of TQF. The aim is to create safer spaces for those participating in the festival. These principles include for example, respecting everyone’s experience, giving space to everyone and trying to avoid making assumptions. Behaviour that is found disturbing will be stopped, when asked.

You can inform the organizers of any harassment or disturbing behavior during the festival. The harassment will be dealt with.

Fundraising

TQF is organized by volunteers and we don’t aim to make a profit. We want everything at our festival to be free of charge, or as cheap as possible, for the participants. To cover the costs of things like renting venues and travel expenses of performers and volunteers, we have applied for project grants and raised funds for example by selling self made patches and food. In addition, participants have the option of giving small voluntary payments during the festival.

The dismantling of oppressive structures and hierarchies is hard work.  We acknowledge that the aforementioned ideals are demanding, and despite our best efforts, we won’t be able to fulfill them perfectly. Queer is also a process – we won’t be ready, but we strive to improve ourselves and to increase the solidarity in our actions. 

Queer is noise, that rattles in mainstream ears,

Queer is clamor, that will never become music!

Queer is a political ideology. Queer is doing and acting!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Advertisements